Bestuur

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging Het Amsterdams Gemengd koor de leden uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadring op dinsdag 8 december 2020, om 19.00 uur exact. De vergadering zal via Google Meet plaatsvinden; rond 18.45 uur wordt u via een mail van Wim Teunissen uitgenodigd tot deelname. Wij hopen rond 20.15 uur de vergadering te kunnen sluiten, zodat we aansluitend kunnen repeteren.

De repetities zullen deze avond drie kwartier duren; alten en sopranen: van 20.30 tot 21.15 en bassen en tenoren: van 21.30 tot 22.15 uur.

Agenda

 1. Opening (19.00 – 19.05 uur)
  Opening en welkom door de voorzitter met een korte toelichting op de agenda.
  Vaststellen van het aantal aanwezige leden / quorum. Het aantal leden moet minimaal 63 (inclusief bestuur) zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
 2. Plannen voor komende jaren en de financiering daarvan (19.05 – 19.50 uur)

  De benodigde stukken. Als je op de link klikt, opent het stuk op en aparte pagina. Daar kun je het stuk downloaden.
  Toelichting financiën 2021-2022
  Scenario 2021 I
  Scenario 2021 II
  Scenario 2021 III
  Scenario 2021 IV

  De penningmeester licht deze stukken toe (19.05 – 19.25 uur)
  In het kort: Het betreft de afsluiting van het kalenderjaar 2020 en de mogelijke organisatie van jaren 2021 (en 2022). Het bestuur zoekt naar alle mogelijkheden binnen wet- en regelgeving om de kooractiviteiten weer op te pakken. Deze activiteiten en met name de concerten behoren tot de core business van onze vereniging en bepalen in hoge mate de continuïteit en kwaliteit van onze vereniging.
  De beperkingen die de covid-pandemie ons momenteel oplegt veroorzaken enerzijds extra kosten en anderzijds dat concerten alleen mogelijk zijn met een zeer beperkt aantal toeschouwers. Financieel vertaalt zich dat in begrotingen met behoorlijk tekorten. Die tekorten zijn niet meer te financieren uit de lopende exploitatie en dus moet er een beroep worden gedaan op de Stichting Vrienden van Het Amsterdams Gemengd Koor (het ‘calamiteitenfonds’) om de tekorten aan te vullen. Dat is alleen mogelijk met instemming van de leden.
  Reacties / gelegenheid tot vragen stellen door de leden (19.25 – 19.50 uur)
  Het door de vergadering te nemen besluit is of zij kan instemmen met het te voeren beleid en de financiering daarvan voor het jaar 2021, door het aanspreken van het calamiteitenfonds. (Besluitvorming over de organisatie en financiering over het jaar 2022 wordt in de reguliere ALV op 20 april 2021 geagendeerd.)
  Stemming over dit voorgenomen besluit (19.50 – 19.55 uur)
 1. Samenstelling en vacatures bestuur (19.55 – 20.05 uur)
  Hierover hoeven nog geen besluiten te worden genomen (zal gebeuren in de reguliere ALV van 20 april 2021). Het bestuur vraagt wel dringend aan alle leden om daadwerkelijk mee te helpen en het bestuur te ondersteunen in het vinden van nieuwe bestuursleden. Zonder bestuur kan de vereniging niet functioneren.
  De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

  – voorzitter Christiaan Eckhart treedt af op de ALV van 20.04.2021
  – vice voorzitter vacature
  – penningmeester Aad Krommenhoek treedt af in voorjaar 2022;
  – secretaris Renate Schoonderwoerd treedt af in voorjaar 2022;
  – 2e secretaris vacature
  – bestuurslid ICT en social media vacature
  -bestuurslid kwaliteitszorg Gelineke Rademakers treedt af op ALV 20.04.2021
  – bestuurslid coörd. projecten Ina Kasper herbenoembaar in voorjaar 2023
  – bestuurslid pr Agnes van Straaten herkiesbaar in voorjaar 2021

  Toelichting:
  Het bestuur streeft ernaar om bij enkele bestuurstaken twee mensen te hebben, ten eerste om de taken te verdelen en ten tweede om bij een eventuele uitval een 2e persoon te hebben die zorg draagt voor de continuïteit. Het belangrijkste punt is evenwel het vacant worden van de functie van voorzitter!
 1. Rondvraag (20.05 – 20.15 uur)
 2. Sluiting (20.15 – 20.20 uur)